Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

herb woj swiet

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach realizuje projekt pn.: „Droga do samodzielności” – rehabilitacja psychofizyczna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną", współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie realizowane będzie w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach (PSONI) tj. w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 23. Zostanie przeprowadzona rekrutacja beneficjentów zadania. Zostaną przeprowadzone działania merytoryczne projektu polegające na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć fizjoterapeutycznych i psychologicznych.   

Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie grupa 10 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną powyżej 3 roku życia, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujące teren Miasta Kielce i powiatu kieleckiego. Będą to osoby z nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym, psychospołecznym, z niepełnosprawnością intelektualną, z wrodzonymi wadami rozwojowymi, chorobami uwarunkowanymi genetycznie np. Zespół Downa, schorzeniami ośrodka układu nerwowego jak mózgowe porażenie dziecięce oraz inne schorzenia intelektualne. Grupa docelowa zostanie zrekrutowana spośród wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego PSONI Koło w Kielcach. Do projektu w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci i młodzież, która przejawia największe trudności z codziennym funkcjonowaniem i dostosowaniem społecznym.

Niepełnosprawność intelektualna jest najcięższym rodzajem niepełnosprawności, która wiąże się zarówno z obniżonymi zdolnościami intelektualnymi, percepcyjnymi i poznawczymi, obniżonym poziomem dostosowania społecznego jak również w większości przypadków z dysfunkcjami fizycznymi. Połączenie tych cech zdecydowanie negatywnie wpływa na rozwój psychofizyczny tych osób. Bez specjalistycznego wsparcia i rehabilitacji problemy te w konsekwencji   pogłębiają się, zwiększając tym samym zjawisko wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wieloletnie obserwacje i badania nad funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) wykazały, że poprzez celową wielospecjalistyczną terapię zdecydowanie wzrastają postępy w rehabilitacji psychofizycznej osób niepełnosprawnych.

Niniejszy projekt zakłada prowadzenie indywidualnych zajęć fizjoterapeutycznych i psychologicznych, których celem jest przygotowanie ONI do pełnego uczestnictwa w życiu, przy jednoczesnym przygotowaniu ONI na wyzwania z nimi związane – uczą jak radzić sobie ze stresem, jak rozwiązywać konflikty, jak działać w grupie jednocześnie nie zatracając własnej autonomii. Ponadto indywidualne zajęcia rehabilitacyjne maja na celu poprawę rozwoju psychoruchowego ONI, poprawę ich sprawności i ogólnego stanu zdrowia. Oprócz roli przygotowującej do samodzielnego życia, zajęcia psychoterapeutyczne pełnią funkcję utrwalającą – cykliczny udział ONI w zajęciach pozwala utrwalać pozytywne efekty rehabilitacji psychofizycznej przy jednoczesnym eliminowaniu negatywnych zachowań.

Celem głównym zadania jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób z niepełnosprawnością poprzez wspieranie ich rozwoju psychofizycznego. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki przeprowadzeniu zajęć fizjoterapeutycznych i psychologicznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjenta zadania.

Podczas realizacji projektu każdy z 10 uczestników objęty zostanie indywidualnym wsparciem psychologicznym i fizjoterapeutycznym w wymiarze 12 godzin zegarowych. Łącznie w całym projekcie zostanie zrealizowanych 120 godzin wsparcia psychologicznego i fizjoterapeutycznego. W ramach projektu każdy beneficjent otrzyma średnio 4 godziny wsparcia psychologicznego oraz średnio 8 godzin rehabilitacji.

W ramach działania zostanie przeprowadzona rekrutacja wśród wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego. Do projektu w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci i młodzież, która przejawia największe trudności z codziennym funkcjonowaniem i dostosowaniem społecznym. Podstawą zrekrutowania beneficjenta do projektu będzie wypełnienie przez niego bądź rodzica lub opiekuna prawnego deklaracji uczestniczenia w projekcie oraz posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym.

W ramach działania zostaną przeprowadzone indywidualne zajęcia z psychologiem i fizjoterapeutą w łącznym wymiarze 120 godzin zegarowych. W trakcie zajęć niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży towarzyszyć będą wolontariusze przydzieleni przez kierownika projektu do konkretnych zajęć w łącznym wymiarze 20 godzin. W ramach działania zostaną zakupione materiały do terapii niezbędne do realizacji zadania.