Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

Kierownik mgr Jarosław Stanek

OWI jest niepubliczną, specjalistyczną placówką Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach, mieści się w Kielcach Os. Na Stoku 42a. Ośrodek Wczesnej Interwencji realizuje wielospecjalistyczne, kompleksowe świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci w wieku 0-7 lat zagrożonych nieprawidłowym rozwojem oraz na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i z upośledzeniem umysłowym, z całego województwa świętokrzyskiego. Szczególną troską objęte są dzieci mieszkające w Domu Dziecka znajdujące się w tym samym budynku. Ośrodek Wczesnej Interwencji działa na rzecz: lepszego psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci, oraz zapobiegania pogłębianiu się ich niepełnosprawności, a także prowadzi postępowania podtrzymujące i edukacyjne w stosunku do rodzin. Określone cele realizowane są poprzez: 
1.Ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy: lekarskiej, psychologicznej, sprawności ruchowej, form komunikowania się, w tym rozwoju mowy oraz poziomu funkcjonowania społecznego.
2.Opracowanie szczegółowego, wielospecjalistycznego programu postępowania w każdej sferze rozwoju dziecka.
3.Prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania leczniczego, terapii i stymulacji rozwoju dziecka.
4.Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów postępowania do zmieniających potrzeb rozwojowych i zdrowotnych dziecka.
5.Udzielanie rodzicom szczegółowych wskazówek co do metod i technik pielęgnacji, opieki, stymulacji rozwoju, terapii i usprawniania leczniczego w domu.
6.Udzielanie rodzicom pomocy psychologicznej dla ułatwienia zaakceptowania dziecka i własnej sytuacji
7.Ułatwienie rodzicom kontaktów z innymi rodzicami.
8.Poradnictwo prawno-życiowe.
9.Interwencje w sprawach rodzin i dzieci
10.Gromadzenie i udostępnianie zabawek, książek, sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych pomocy do pracy z dzieckiem.
11.Propagowanie idei wczesnej interwencji i postępowania podtrzymującego w stosunku do rodzin w środowisku profesjonalistów, rodziców i w społeczeństwie.