Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”

Jan Paweł IIRamowy statut OREW»

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. Marii Majewskiej w Kielcach, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach, jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim z dysfunkcją narządu ruchu w wieku od 3 do 25 lat.

 • Uczniowie i wychowankowie są przyjmowani do ośrodka na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno -wychowawczych, ze względu na sprzężoną niepełnosprawność, uniemożliwiającą korzystanie z innych placówek oświatowych.
 • Swoją działalnością ośrodek obejmuje miasto Kielce i okoliczne gminy. Dzieci dowożone są do placówki dwoma samochodami. Koszty dowozu dzieci w wieku przedszkolnym pokrywają rodzice, a za przejazdy dzieci w wieku szkolnym zobowiązano samorządy gminne zgodnie z zapisem Ustawy o systemie oświaty.
 • Codzienne życie dziecka korzystającego z zajęć w OREW przebiega według ściśle określonego harmonogramu. Dzienny pobyt w placówce wynosi około 8, 9 godzin (od 7.00 do 16.00), w tym czasie dzieci uczestniczą w indywidualnych i grupowych zajęciach: rewalidacyjnych (z oligofrenopedagogiem, logopedą, psychologiem), edukacyjnych i fizjoterapeutycznych.

 

Ośrodek działa na podstawie:

  1. Art. 5 § 7 Statutu PSONI- Jednym z celów PSONI jest: „Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, między innymi w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii,(...) oraz działalności rehabilitacyjno - rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach."
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami)- w zakresie zadań oświatowych.
  3. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 19 września 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28 poz. 153 z późniejszymi zmianami)- w zakresie opieki zdrowotnej.

 

We wszystkich zakresach objętych Statutem Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy realizuje idee oraz założenia metodyczne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną a także uchwały jego organów.Nadzór nad OREW sprawują:

 • Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach;
 • Organa administracji rządowej i samorządowej oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, każdy w zakresie kompetencji i w zakresie finansowania;
 • Centrum Koordynacyjne Działań Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Opiekuńczych Zarządu Głównego PSONI w zakresie działalności merytorycznej.
 • Bezpośrednio pracą OREW kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Koła.

 

Na kadrę OREW w Kielcach składa się: personel pedagogiczny, opiekuńczo - medyczny i pozostały personel administracyjny. Wszyscy pracownicy OREW pracujący bezpośrednio z dziećmi tworzą Zespół Terapeutyczny, tzw. TEAM, który jest stałym organem wewnętrznym Ośrodka. TEAM jest powołany do rozważania, opracowania i rozstrzygania spraw diagnostycznych, programowych, terapeutycznych, metodycznych i organizacyjnych. Jest grupą samokształceniową, zobowiązaną do aktywnego działania w celu podnoszenia kompetencji swoich członków i poprawy jakości pracy placówki.W stosunku do wychowanków OREW realizuje następujące cele:

 

 • Poprawa rozwoju psychoruchowego dziecka
 • Rozwijanie kompetencji społecznych
 • Poprawa ogólnego stanu zdrowia
 • Wyrabianie umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym
 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej
 • Wdrażanie dzieci do zainteresowania otaczającym światem
 • Usprawnianie procesu myślenia
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • Rozwijanie umiejętności współżycia w grupie
 • Poprawa rozumienia i zaspokajania przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka
 • Pomoc dziecku w stawaniu się członkiem społeczności lokalnej
 • Kształtowanie korzystnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym

 

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
Cele edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne są szczegółowo realizowane przez Zespół Terapeutyczny OREW, w skład którego wchodzą wychowawcy, nauczyciele- terapeuci, lekarz neurolog, lekarz rehabilitacji, psycholog, logopeda, pedagog oraz terapeuta zajęciowy. Na podstawie wczesnej wielospecjalistycznej diagnozy, orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz opinii rodziców Zespół Terapeutyczny OREW opracowuje roczny indywidualny program pracy z wychowankiem (IPET). IPET zatwierdza dyrektor ośrodka, a odpowiedzialność za jego realizację i koordynację powierza terapeucie prowadzącemu. Zespół terapeutyczny dokonuje ewaluacji i modyfikacji programów raz na kwartał, ponawia diagnozę funkcjonalną, ocenia efekty prowadzonej terapii i dynamikę zmian w rozwoju psychofizycznym i społecznym dziecka. Indywidualny programrehabilitacyjno-terapeutyczny składa się z programu rehabilitacji, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej oraz terapii psychologicznej. Program podlega weryfikacji zgodnie z osiągnięciami ucznia.W indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym znajdują się: 

 • dane personalne ucznia
 • krótka charakterystyka ucznia
 • diagnoza funkcjonalna
 • opis grupy szkolnej, do której uczeń należy, jej głównych założeń programowych i stylu pracy
 • tygodniowy harmonogram zajęć
 • cele ogólne i szczegółowe dotyczące poszczególnych sfer aktywności życiowej oraz sposób ich realizacji
 • zgoda rodziców na realizację programu
 • ocena osiągnięć ucznia
 • podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie programu.