Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Wczesna Interwencja” prowadzi działalność od stycznia 2018r.

Celem Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Wczesna Interwencja” jest pomoc dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom. W ramach Poradni prowadzimy zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zajęcia realizowane są z dzieckiem i jego rodziną od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia edukacji szkolnej. Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka. Dziecko objęte jest wspomaganiem zespołu terapeutycznego, w skład, którego wchodzą: logopeda, psycholog, pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej oraz fizjoterapeuta.

Przyjmujemy dzieci na podstawie otrzymanej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zapewniamy kompleksową terapię:

- logopedyczną – polegającą na stymulacji rozwoju mowy dziecka z wykorzystaniem założeń różnych metod logopedycznych. Terapia poprzedzona jest diagnozą logopedyczną, która określa obszary wymagające wspomagania. Obejmuje wspomaganie w opóźnionym rozwoju mowy, terapię dzieci z wadami słuchu, dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera, terapię wad wymowy. Obejmujemy terapią także dzieci wymagające interwencji neurologopedycznej, w tym dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. Interwencja neurologopedyczna obejmuje wspomaganie rozwoju mowy oraz doskonalenie funkcji prymarnych związanych z jedzeniem.

- pedagogiczną - polega na wspomaganiu ogólnego rozwoju dziecka, w tym zdolności manualnych, grafomotoryki, wspomaganiu koncentracji, uwagi, rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego, co stanowi przygotowanie do edukacji szkolnej. Oferujemy terapię dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami słuchu i wzroku. Terapia ukierunkowana jest na eliminowanie zaburzeń zachowania, wspomaganie koncentracji uwagi i zapamiętywania.

- psychologiczną – oferującą wsparcie i pomoc rodzicom i opiekunom. Celem terapii jest rozwijanie mocnych stron i talentów dziecka, wspomaganie rozumienia procesów zachodzących w świecie, rozumienia emocji i radzenia sobie z nimi.

- fizjoterapeutyczną – polega na wspieraniu rozwoju ruchowego dziecka w przypadku zaburzeń neurologicznych.

- integracji sensorycznej – która jest kierowana do dzieci wykazujących zburzenia w zakresie przetwarzania sensorycznego. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego mogą objawiać się w różny sposób. Dziecko może mieś kłopoty z koncentracją, być bardzo szybkie, cały czas w ruchu, mieć trudności z umiejętnościami manualnymi, narzekać na metki, fakturę ubrań, unikać dotykania jedzenia, produktów o określonej konsystencji, mieć nadwrażliwość w obrębie jamy ustnej, co skutkuje wybiórczością pokarmową.

Dla każdego podopiecznego dobieramy indywidualną terapię przystosowaną do potrzeb dziecka.

Zatrudniamy wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów, służących swoją wiedzą, umiejętnościami, postawą słuchania i empatii oraz do gotowości do pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Wspieramy rodziców w trudnościach wychowawczych oraz budowaniu prawidłowych relacji i więzi emocjonalnych.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do zajęć z integracji sensorycznej oraz wszelkimi pomocami do zajęć terapeutycznych. Stale uzupełniamy pomoce terapeutyczne, tak, aby dziecko miało zapewnione ciekawe i inspirujące zajęcia. Unikamy prowadzenia zajęć w sposób schematyczny i mało twórczy.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Wczesna Interwencja” prowadzi działalność od stycznia 2018r.

Dyrektor
mgr Anita Sowińska