Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

fundusze   wojewodztwo    unia

Mieszkanie Treningowe powstało z myślą o osobach z upośledzeniem umysłowym, które ukończyły 18 rok życia.

Głównym celem Mieszkania Treningowego jest usamodzielnianie życiowe osób niepełnosprawnych intelektualnie, polegające na uczeniu, wspieraniu, rozwijaniu, usprawnianiu czynności, umiejętności i zachowań niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu.

Szczegółowym celem Mieszkania Treningowego jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwości czasowego zamieszkania połączonego z dostosowaną do potrzeb terapią, opieką i wsparciem.

Celem pochodnym Mieszkania Treningowego jest odciążenie rodziców bądź opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie na czas przebywania beneficjenta w Mieszkaniu
Treningowym.

Trening mieszkaniowy odbywa się w formie pięciodniowych turnusów w maksymalnie 5-cio osobowych zespołach. Pobyt beneficjenta odbywa się  pod opieką asystentów- trenerów  posiadających odpowiednie predyspozycje psychoosobowe. Jest to forma nauki funkcjonowania w grupie i społeczności lokalnej, podejmowania decyzji oraz gospodarowania wolnym czasem.

Do udziału w projekcie mogą zostać przyjęte osoby spełniające jednocześnie następujące kryteria:

  1. Zamieszkują na terenie Województwa Świętokrzyskiego;
  2. Ukończyły 18 rok życia;
  3. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym;