Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

PSOUU wl logomiasto kielcemopr
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach od dnia 1.05.2021 do 30 września 2021 realizuje projekt pod nazwą „Rehabilitacja psychofizyczna osób z niepełnosprawnych intelektualnych szansą na sprawne funkcjonowanie” finansowany ze środków Miasta Kielce.

Od 1 maja do 31 maja zostanie przeprowadzona w śród mieszkańców Kielc rekrutacja do projektu, osób spełniających kryteria dostępu tj. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia beneficjenta. Po przeprowadzeniu rekrutacji z zakwalifikowanymi beneficjentami zostanie przeprowadzona część diagnostyczna.

Od 1 czerwca do 30 września zostaną przeprowadzone działania merytoryczne polegające na zorganizowaniu zajęć psychoterapeutycznych z psychologiem oraz fizjoterapeutycznych w trakcie realizacji zadań merytorycznych zaplanowana jest przerwa wakacyjna w miesiącach lipiec i sierpień. Dokumentacja rozliczeniowa i merytoryczna zostanie opracowana do 31 października 2021 roku.

W ramach projektu wsparciem zostanie objęta grupa 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną – kobiet i mężczyzn w wieku od 16 roku życia oraz dzieci, zamieszkujących teren miasta Kielce.

Celem głównym zadania jest wspieranie rozwoju psychofizycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osiągnięcie calu głównego będzie możliwe dzięki organizacji stacjonarnej rehabilitacji z udziałem dwóch specjalistów.

Podczas rehabilitacji projektu każdy z 15 uczestników objęty zostanie indywidualnym wsparciem psychoterapeutycznym i fizjoterapeutycznym w wymiarze 8 godzin. Łącznie w całym projekcie zostanie zrealizowanych 120 godzin wsparcia psychoterapeutycznego i fizjoterapeutycznego. W ramach rehabilitacji podczas zajęć indywidualnych każdy beneficjent otrzyma 8 godzin wsparcia oraz przeznaczono 2 godzinę na diagnozę.

Uzupełnieniem zajęć psychoterapeutycznych będą zajęcia fizjoterapeutyczne. Dzięki uczestnictwu osób z niepełnosprawnością w w/w formach terapii, wzrośnie ich sprawność psychoruchowa oraz psychofizyczna, pewność siebie oraz akceptacja siebie i otoczenia.

Miejscem realizacji zadania planowanego przez Wnioskodawcę, będzie placówka przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach. Nad prawidłowością realizacji całości zadania czuwać będzie wyspecjalizowana kadra.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 661 233 881