Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jako organizacja o zasięgu ogólnopolskim, odgrywa istotną role w budowaniu kompleksowego systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w naszym państwie.

Bazując na ponad 45-cio letnim doświadczeniu powstał uporządkowany system 415 placówek, z których z rehabilitacji i wsparcia korzysta około 23 tys. osób począwszy od urodzenie do późnej starości. PSOUU stało się wiodącą organizacją włączającą osoby z NI ,ich rodziny oraz najbliższe otoczenie w nurt życia społecznego. Opracowywane latami podstawy programowe pracy poszczególnych placówek, na przełomie kilkudziesięciu lat były weryfikowane, poprawiane i dostosowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.

PSOUU jako organizacja ogólnopolska jest wzorcowym przykładem samoorganizowania się społeczności. Na dzień dzisiejszy skupia ponad 13 tys członków w 123 kołach terenowych. Biorac pod uwagę fakt, że objęte wsparciem są również rodziny naszych członków a niekiedy również ich najbliższe otoczenie, daje to obraz jak ogromna ilość osób korzysta z działalności naszej organizacji. Biorąc pod uwagę realizowane zadania PSOUU wnosi nowe wartości, niezwykle korzystne z punktu widzenia wymogów stawianych rozwiązaniom stosowanym w strefach będących domeną lokalnej polityki społecznej. Organizacja pozarządowa jaką jest nasze stowarzyszenie nie nastawiając się na osiąganie zysku wypełnia lukę w dostarczaniu osobom z niepełnosprawnoscią intelektualną usług w tych sferach, które nie są wykonywane – lub są wykonywane w sposób niewystarczający – przez sektor publiczny czy prywatny. Dotyczy to w szczególności działań z zakresu ochrony zdrowia i rehabilitacji, edukacji i oświaty oraz pomocy społecznej.
Organizacja nasza ze względu na swoją bogatą wiedzę o potrzebach i problemach swoich członków oraz praktycznym doświadczeniom wynikającym z codziennych kontaktów, jest bardzo ważnymi partnerem władz samorządowych i rządowych w kreowaniu i realizowaniu polityki w zaspakajaniu potrzeb na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym.

Kieleckie Koło PSOUU prowadzi 5 placówek dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Małe dzieci zagrożone niepełnosprawnością potrzebują stymulacji rozwoju i specjalistycznej terapii. Rodzice potrzebują nadziei, wsparcia i wskazówek do postępowania z dzieckiem. Wszystko to otrzymują w Ośrodku Wczesnej Interwencji, pod opieką którego było w 2011r 627 małych pacjentów w wieku od 0 do 7 roku życia.
Każde dziecko ma prawo do nauki. Dzieci z wieloma poważnymi niepełno sprawnościami nie powinny leżeć w domu i czekać na nauczyciela. Potrzebują towarzystwa rówieśników, zindywidualizowanego podejścia i nowoczesnych metod edukacyjnych.  Wszystko to dostają w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym. Koło w Kielcach prowadzi OREW do którego uczęszcza 55 uczniów. 
Młode dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują dłuższego przygotowania i szkolenia, żeby zdobyć umiejętności przydatne w bardziej samodzielnym życiu i w pracy, są uczestnikami programu realizowanego w Mieszkaniu treningowym. Z tej formy wsparcia PSOUU Koło w Kielcach korzysta 
 Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą i chcą pracować w zwykłych miejscach pracy, tak jak inni ludzie. Chcą i mogą zarabiać własne pieniądze i czuć się ludźmi potrzebnymi innym. Pracodawcy cenią ich jako sumiennych pracowników. Zanim rozpoczną pracę, potrzebują pomocy innej niż pełnosprawne osoby. Koło w Kielcach prowadzi aktywizację zawodową w ramach realizowanych projektów w których uczestniczy 40 osób.
Wszyscy mamy prawo do rekreacji i wypoczynku oraz udziału w kulturze. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są często bardzo wrażliwe i utalentowane. Swoje zainteresowania i pasje mogą realizować w prowadzonym przez nasze stowarzyszenie, Klubie Terapeutyczno - Integracyjnym, z którego oferty korzysta ponad 40 osób.

Realizując zadania statutowe nasze stowarzyszenie organizuje oprócz prowadzonych placówek inne formy wsparcia ONI. Zaliczyć do nich należy szereg imprez integracyjno-kulturalnych, różnorodnych kursów, szkoleń, grup wsparcia, konferencji naukowych i debat oraz turnusów rehabilitacyjnych.