Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Nabór uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

  1. Zgodnie z Art. 16 ust.8 znowelizowanej ustawy o systemie oświaty w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym PSONI Koło w Kielcach uczniowie/wychowankowie mogą spełniać obowiązek szkolny/obowiązek nauki poza szkołą.
  2. W placówce mogą przebywać osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3 do 24 lat spełniające obowiązek szkolny lub nauki oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat spełniające obowiązek nauki.
  3. Rodzic/opiekun prawny najpóźniej do końca kwietnia składa wniosek o przyjęcie dziecka do dyrektora Ośrodka.
  4. Rodzic/opiekun prawny starający się o przyjęcie swojego dziecka do Ośrodka dostarcza dyrektorowi placówki aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego bądź o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz orzeczenie o niepełnosprawności.
  5. Po otrzymaniu kompletu dokumentów dyrektor Ośrodka wydaje decyzję o przyjęciu dziecka do placówki.
  6. Dyrektor Ośrodka o przyjęciu dziecka do placówki powiadamia pisemnie rodzica/opiekuna prawnego oraz placówki macierzyste.
  7. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do 31 maja dostarczyć dyrektorowi szkoły macierzystej (rejonowej) pisemną prośbę na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.
  8. Dyrektor szkoły macierzystej wydaje decyzję w sprawie warunków spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego w Ośrodku na dany etap edukacyjny. Decyzja dołączona jest do dokumentacji ucznia w Ośrodku.