Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Tablica interaktywna

Wyglądem przypomina zwykłe tablice, które znajdują się w szkolnej klasie, jej możliwości są jednak o wiele większe. To tablica elektromagnetyczna, która poprzez połączenie z komputerem i projektorem stanowi interaktywne narzędzie do prowadzenia multimedialnych, nowoczesnych zajęć. Projektor, komputer oraz sama tablica są ze sobą połączone i zintegrowane. Projektor rzuca obraz z komputera na tablicę, która przejmuje funkcję monitora. Tablica nie wymaga użycia myszki bowiem reaguje na dotyk, dzięki czemu nawet niepełnosprawne dzieci z ograniczeniami motorycznymi, mogą swobodnie z niej korzystać i poszerzać zakres swoich umiejętności.

Zastosowanie tego sprzętu ma na  celu nie tylko zwiększenie motywacji uczniów, ale także poszerzanie zasobu wiedzy, wprowadzanie do aktywności, kształtowanie poczucia sprawstwa, a w przypadku uczniów z dużą niepełnosprawnością ruchową, umożliwienie działania w ogóle. Przyciski, switch-e, komunikatory, syntezatory mowy, specjalistyczne programy, stają się swoistą „protezą” w procesie edukacji i w życiu społecznym.

Dzięki tablicy interaktywnej, uczeń z dużym napięciem spastycznym, przy użyciu switch-a, przewija strony w książce „ebooku”, bądź w prezentacji multimedialnej lub pomimo mało precyzyjnego dotyku, aktywnie uczestniczy w procesie uczenia się.

Wszystko działa od pierwszego razu… To intuicyjne narzędzie. Wystarczy podejść do tablicy i ją dotknąć, efekt jest zawsze (nawet jeśli niezamierzony :)). Zwiększa motywację do działania. Wpływa na zaangażowanie uczniów, większe poczucie sprawstwa i pewności siebie. Stymuluje do bycia aktywnym. Inspiruje…

 

EEG BIOFEEDBACK

Korzystając z terapii neurofeedbacku, wykonujemy pomiary częstotliwości oraz amplitudy różnych fal mózgowych. Jest to możliwe dzięki małym elekrodom  (sensorom), które są przymocowane do skóry głowy za pomocą pasty do EEG o wysokim współczynniku przewodzenia. Dzisiejsza technologia umożliwia podgląd fal na ekranie komputera.  

EEG Biofeedback jest narzędziem terapeutycznym, które należy stosować z rozwagą u dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, nie wolno jednak rezygnować z jego prowadzenia jedynie  z powodu braku pełnej sprawności.

Cel: Wskazania: zaburzenia koncentracji uwagi, wolne tempo pracy, niski poziom aktywności CUN,  zmniejszenie pobudzenia, podwyższonego napięcia mięśniowego, eleminowanie niepokoju, przejawów nadpobudliwości, agresji, zwiększenie samokontroli, zdolności relaksacji , poczucia zadowolenia, wyciszenia.

Za pomocą odpowiedniej liczby treningów można w sposób zamierzony wzmacniać bądź osłabiać czynność bioelektryczną mózgu, przez co wpływa się na ogólne funkcje organizmu .

 

Terapia Ręki

Zajęcia kierowane są do dzieci, z trudnościami w wykonywaniu czynności manualnych, samoobsługowych, z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową, z obniżoną precyzją i szybkością ruchów . Poprzez ćwiczenia kierowane stymulujemy ręce do prawidłowego odbioru bodźców dotykowych, wspomagamy rozwój umiejętności chwytu, koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji w przestrzeni.  Usprawniając ręce, dziecko potrafi wykonywać wiele czynności takich jak: samodzielne ubieranie i rozbieranie się, manipulowanie przedmiotami, zabawkami; spożywanie posiłków sztućcami. Dobrze kształtująca się motoryka ręki jest także potrzebna do tego, by dziecko mogło opanować umiejętności przedszkolne i szkolne takie jak: rysowanie, malowanie.

 

Ćwiczenia funkcji poznawczych

Ta forma zajęć skierowana jest do dzieci, które mają szczególne trudności poznawcze, zaburzające proces ich uczenia się. Prowadzone są one w oparciu o wstępną diagnozę neuropsychologiczną oraz możliwości dziecka, jego mocnych i słabych stron. Stanowi ona podstawę opracowania celów terapii, a także Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Rehabilitacja neuropsychologiczna to działania terapeutyczne, trening poznawczy, specjalistyczne ćwiczenia  mające na celu poprawę funkcji i redukcję objawów zaburzeń w oparciu o potencjał dziecka.

W naszym Ośrodku w ćwiczeniach poznawczych wspieramy się materiałem Metody Krakowskiej.

 

Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Zajęcia obejmuje: ćwiczenia orientacyjno – porządkowe, orientacji w schemacie ciała oraz przestrzeni, ćwiczenia językowe, a następnie ruchowe, ruchowo – słuchowe (rytmiczne) i ruchowo – słuchowo – wzrokowe. Podczas tych ostatnich dzieci śpiewając piosenkę lub recytując wierszyk/rymowankę rysują figury lub piszą litery i cyfry.

Stymulacja sensoryczna- Terapia Integracji Sensorycznej

Celem Terapii Integracji Sensorycznej jest poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły: (przedsionkowy - odpowiada za równowagę i rejestrację ruchu ciała, propriocepcji - czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Głównym zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała.

Terapia SI polega na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących powyższe układy zmysłów. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp. Terapeuta SI bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, dostosowuje trudność zadań i ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka oraz jego samopoczucia. Inaczej ujmując, ćwiczenia nie mogą być ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne dla dziecka.

Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego( mózgu) dziecka i wpływa na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej (kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową), emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpływa na lepszą efektywność uczenia się przez dziecko.

 

Zajęcia relaksacyjne

Głównym celem technik relaksacyjnych jest wprowadzenie w stan odprężenia i dobrego samopoczucia fizycznego oraz psychicznego. Relaks jest jednym ze sposobów na łagodzenie napięcia emocjonalnego i stresu – zjawisk obecnych w życiu codziennym, także u dzieci i młodzieży. Trening relaksacyjny wzmacnia koncentrację uwagi, rozwija wyobraźnię, redukuje lęki i agresję, poprawia relacje w grupie.