Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

PROGRAM PRACY OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W KIELCACH UL. CHĘCIŃSKA 23

  1. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim z dysfunkcją narządu ruchu.
  2. Wykaz schorzeń dzieci upośledzonych umysłowo z dysfunkcją narządów ruchu objętych programem kompleksowej rehabilitacji, edukacji i rewalidacji na terenie OREW:
   1. mózgowe porażenie dziecięce- niedowład spastyczny z przewagą kończyn dolnych, jedno, dwu, trzy, czterokończynowe
    • postać lekka
    • umiarkowana
    • ciężka
   2. mózgowe porażenie dziecięce – niedowład połowiczy kurczowy spastyczny z przewagą kończyn górnych:
    • obustronny
    • jednostronny
    • jednokończynowy
   3. mózgowe porażenie dziecięce- postać mieszana
   4. mózgowe porażenie dziecięce- postać móżdżkowa i pozapiramidowa
   5. mózgowe porażenie dziecięce – postać wiotka
   6. wodogłowie
   7. upośledzenie umysłowe
    • umiarkowane
    • znaczne
    • głębokie
   8. Zespół Downa
   9. płaskostopie i inne wady kończyn dolnych
   10. Zespół Beckwitha Wiedermana
   11. Zespół „ Kociego Krzyku”
   12. globalne opóźnienie psychoruchowe
   13. wady wrodzone rdzenia kręgowego, przepukliny mózgowo-rdzeniowe, przepukliny oponowo-rdzeniowe
   14. nadpobudliwość psychoruchowa
   15. zespoły zaburzeń zachowania
   16. choroba Reynaulda
   17. skrzywienie kręgosłupa (I, II, III)
   18. wady i deformacje kostne klatki piersiowej
   19. dystrofie mięśniowe
   20. rdzeniowe zaniki mięsni
   21. schorzenia wynikające z urazów czaszki
   22. schorzenia wynikające z urazów rdzenia kręgowego
   23. schorzenia wynikające z urazów nerwów obwodowych
   24. stany po operacjach guzów mózgu i rdzenia kręgowego
   25. stany po operacjach kości
   26. dysplazje stawów biodrowych
   27. dysfunkcje wynikające z przewlekłych zaburzeń metabolicznych
   28. dysfunkcje wynikające ze schorzeń pozapiramidowych
   29. inne schorzenia będące następstwem uszkodzeń mózgu, opóźnionego rozwoju psychofizycznego
  3. Cel główny: kompleksowa, wielodyscyplinarna rehabilitacyjno-terapeutyczno-edukacyjno-rewalidacyjna pomoc niesiona przez nauczycieli-terapeutów i specjalistów oraz całodzienna opieka świadczona w odpowiednich warunkach i dostosowana do potrzeb psychofizycznych wychowanków.
  4. Poniższe cele zostały szczegółowo rozwinięte w Dydaktycznym, Wychowawczym, i Profilaktycznym Programie OREW.
  5. Dobór celów szczegółowych do zadań i metod pracy realizowanych w OREW
Cele szczegółoweZadaniaMetody i techniki pracy
Poprawa rozwoju psychoruchowego dziecka - wielodyscyplinarne kompleksowe działania diagnostyczne dokonane przez zespół terapeutyczny
- ujednolicenie testów diagnostycznych i dopasowanie narzędzi diagnostycznych do możliwości psychofizycznych wychowanków
- opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych
- wczesne wspomaganie rozwoju oraz wczesna interwencja terapeutyczna dzieci od 3 do 7 roku życia
- prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
- prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
- nauka somatognozji
- wyrabianie orientacji przestrzennej
- metoda stymulacji polisensorycznej według pór roku
- metoda Dobrego Startu
- kinezjologia edukacyjna 
P. Dennisona
- metoda Affolter
- metoda ruchu rozwijającego W. Sherbourne
- zabawy paluszkowe 
wg M. Bogdanowicz
- metoda Knillów
Rozwijanie kompetencji społecznych - rozwijanie dojrzałości społecznej
- wyrabianie sprawności w samoobsłudze
- wyrabianie umiejętności współpracy z innymi ludźmi
- nauka pełnienia ról społecznych 
- pomoc w odnalezieniu się
 w warunkach integracji
- socjoterapia
- hipoterapia
- dogoterapia
- elementy dramy
- metoda opowieści ruchowej J. C. Thulin
 Poprawa ogólnego stanu zdrowia oraz wyrabianie umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym - objęcie podopiecznych rehabilitacją leczniczą i opieką zdrowotną
- w szczególnych przypadkach zapobieganie pogarszaniu się stanu zdrowia
- nauczanie zachowań prozdrowotnych (przyjmowanie prawidłowej pozycji ciała, dbałość o higienę osobistą, racjonalne odżywianie)
- wdrażanie do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych i sportowych
- dostosowanie działań opiekuńczych do potrzeb dzieci z wieloraką niepełnosprawnością (nauka i pomoc w przemieszczaniu się, podczas czynności fizjologicznych, spożywania pokarmów, ubierania i rozbierania się, ochrona przed niebezpieczeństwami)
- obniżanie napięcia, stresu i emocji rodzin będących efektem trudnej sytuacji życiowej spowodowanej chorobą dziecka
- zapewnienie transportu
- kinezyterapia
- fizjoterapia:
   * metoda NDT-Bobath, 
   * metoda PNF
   * integracja sensoryczna, 
   * nauczanie kierowane
- fizykoterapia
- hydroterapia
- hipoterapia
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej - rozwijanie werbalnych i alternatywnych form komunikowania się - psychostymulacyjna metoda rozwoju mowy i myślenia
- systemowa terapia językowa
- metoda J. Cieszyńskiej
- metoda Dobrego Startu
- metoda 18 struktur wyrazowych
- piktogramy
- Makaton
- praca z wykorzystaniem komunikatorów
Wdrażanie dzieci do zainteresowania otaczającym światem - tworzenie warunków do rozbudzania kontaktów z kulturą, udział w rekreacji (w tym w turystyce i sporcie) - biblioterapia
- arteterapia
- drama
- metoda ośrodków pracy
Usprawnianie procesu myślenia - wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania
- usprawnianie wielozmysłowe
- stymulacja czucia
- wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-czuciowo-ruchowej
- metoda rozwijania percepcji wzrokowej wg Frostig
- metoda J. Cieszyńskiej
- integracja sensoryczna
- metody zabawowe
- zabawy i ćwiczenia z elementami muzyki
Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, umożliwienie samorealizacji w tych dziedzinach - rozwijanie ekspresji twórczej
- usprawnianie grafomotoryczne i manualne
- uwrażliwianie słuchowe i melodyczne - prowadzenie terapii zajęciowej
- metoda rozwijania umiejętności grafomotorycznych wg Tymichowej
- metoda malowania dziesięcioma palcami
- techniki plastyczne
- arteterapia
- muzykoterapia
Rozwój umiejętności współżycia w grupie - prowadzenie sesji socjoterapeutycznych - rozmowa kierowana
- socjoterapia
- metody relaksacyjne
Pomoc dziecku w stawaniu się członkiem społeczności lokalnej - wdrażanie podopiecznych i ich rodzin do uczestnictwa w imprezach lokalnych
- współpraca z różnymi instytucjami i służbami spoza OREW  np. z władzami, policjantem, księdzem, innymi szkołami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, innymi ośrodkami rehabilitacyjno-edukacyjnymi
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- turnusy rehabilitacyjne
Poprawa rozumienia 
i zaspokajania przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych 
i społecznych dziecka
- organizowanie warsztatów i poradnictwa psychopedagogicznego oraz rehabilitacyjnego dla rodzin
- uzyskiwanie od rodziców informacji o upodobaniach oraz preferowanych przez dziecko formach aktywności
- dostarczanie rodzicom niezbędnej wiedzy o dziecku oraz uwrażliwienie ich na potrzeby i możliwości dziecka
- włączenie rodziców w proces diagnozy funkcjonalnej (tworzenie IPET-ów)
-wspólne ustalanie z rodzicami kierunku działań realizowanych w ośrodku i w domu
- wprowadzenie comiesięcznych „dni otwartych” dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych 
- wspieranie psychiczne oraz poradnictwo życiowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin
- wywiad kliniczny
- rozmowa kierowana
- wykład
- warsztat
- pogadanka 
- instruktaż
Kształtowanie korzystnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych 
w środowisku lokalnym
- popularyzowanie potencjalnych możliwości i prawa do godnego życia osób z upośledzeniem umysłowym poprzez organizowanie wystaw, uczestnictwo dzieci w imprezach wewnętrznych i zewnętrznych - happening
- pokazy
- wystawy
- uczestnictwo w Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych
 1. Formy pracy: zbiorowa (podział na grupy edukacyjno-terapeutyczne oraz zespoły wychowawczo-rewalidacyjne) oraz indywidualna.
 2. Powyższe cele (zaprezentowane w punkcie 4) są szczegółowo realizowane przez Zespół Terapeutyczny OREW, w skład którego wchodzą wychowawcy, nauczyciele- terapeuci, lekarz neurolog, lekarz rehabilitacji, psycholog, logopeda, pedagog oraz terapeuta zajęciowy. Na podstawie wczesnej wielospecjalistycznej diagnozy i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz we współpracy z rodzicami opracowany jest roczny indywidualny program pracy z wychowankiem (IPET) dostosowany do jego możliwości i potrzeb. Zespół terapeutyczny dokonuje ewaluacji i modyfikacji programów raz na kwartał, ponawia diagnozę funkcjonalną, ocenia efekty prowadzonej terapii i dynamikę zmian w rozwoju psychofizycznym i społecznym dziecka. Indywidualny program rehabilitacyjno-terapeutyczny składa się z programu rehabilitacji, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej oraz terapii psychologicznej.
 3. Zarys programu rehabilitacji i fizjoterapii w OREW
  1. Cel główny: poprawa motoryki dużej i małej
  2. Metody: NDT- Bobath, PNF, nauczanie kierowane
  3. Program rehabilitacji obejmuje:
   • Kinezyterapia miejscowa
    • ćwiczenia bierne
    • ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane
    • ćwiczenia czynne: kształtujące poszczególne sprawności, postawę ciała, rozluźniające, czynności życia codziennego
    • ćwiczenia czynne w obciążeniu
    • ćwiczenia czynne z oporem
    • ćwiczenia izometryczne
    • wyciągi
    • ćwiczenia oddechowe
    • ćwiczenia specjalne
    • pionizacja i nauka poruszania się
   • Kinezyterapia ogólna- ćwiczenia ogólnosprawniające
    • zabiegi z zakresu fizykoterapii
   • Światłolecznictwo
    • laseroterapia
    • leczenie z użyciem światła spolaryzowanego
    • promieniowanie podczerwone
   • Elektrolecznictwo
    • galwanizacja
    • jonoforeza
    • prądy diadynamiczne
    • elektrostymulacja
    • prądy interferencyjne
   • Magnetoterapia
   • Ciepłolecznictwo- termo żele
   • hydroterapia
    • Masaż podwodny
    • Masaż wirowy
   • masaż
    • Klasyczny częściowy i całkowity
    • Wibracyjny
   • hipoterapia 
    Jako jedna z form rehabilitacji wieloprofilowej. Uniwersalność tej metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym poprzez:
    • Kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy podczas chodu
    • Normalizację napięcia mięśniowego
    • Doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, rozwijanie schematu własnego ciała, budowanie poczucia rytmu
    • Stymulację i normalizację czucia powierzchniowego
    • Zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych
    • Rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych
     Do hipoterapii dziecko kwalifikowane jest przez lekarza neurologa i lekarza rehabilitacji.
 4. Zarys programu terapii pedagogicznej w OREW
  1. Cel główny: stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju psychomotorycznego dziecka z wykorzystaniem jego potencjalnych zdolności
  2. Sfery objęte działaniami terapeutycznymi:
   • sfera emocjonalno-społeczna
   • sfera poznawcza
   • sfera ruchowa
    Realizacja celów szczegółowych powiązaniu z rozwijanymi umiejętnościami u dziecka
    Cele szczegółoweRozwijane umiejętności- dziecko samodzielnie lub  pomocą:
    Kształtowanie i doskonalenie czynności samoobsługowych - spożywa posiłki
    - zachowuje bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków
    - posługuje się łyżką
    - myje ręce i twarz
    - ubiera się i rozbiera
    - dobiera odzież do warunków pogodowych
    - sygnalizuje potrzeby fizjologiczne
    Wdrażanie do nawiązywania kontaktów społeczno-emocjonalnych - rozpoznaje, identyfikuje wybrane emocje
    - nawiązuje kontakt z drugą osobą
    Pobudzanie i rozwijanie zmysłów - odznacza się wrażliwością zmysłową
    Rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej - porównuje przedmioty
    - grupuje przedmioty
    - spostrzega globalnie
    - liczy na konkretach
    Rozwijanie percepcji, pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej - rozróżnia dźwięki ze swojego otoczenia
    - dłużej koncentruje się na sygnałach słuchowych
    Kształtowanie orientacji przestrzennej - podejmuje próby kontroli nad własnymi ruchami
    - rozumie pojęcia przestrzenne
    Wspomaganie i rozwijanie motoryki dużej i małej - rozpoznaje elementy własnego ciała
    - jest bardziej sprawny ruchowo
    - jest bardziej rozluźniony
    - manipuluje przedmiotami
    - ma sprawniejsze ręce
    Rozwój mowy i myślenia - komunikuje się w sposób werbalny lub pozawerbalny
    - nazywa przedmioty z najbliższego otoczenia
    - wykazuje umiejętność prostego wnioskowania
    - wypowiada się w sposób spontaniczny
  3. Metody i techniki:
   • metoda stymulacji polisensorycznej według pór roku
   • programy aktywności Knillów
   • Ruch Rozwijający w. Sherbourne
   • metoda Dobrego Startu
   • kinezjologia edukacyjna
   • metoda malowania dziesięcioma palcami
   • techniki plastyczne
   • techniki relaksacyjne
   • inne metody oparte na słowie, obserwacji i praktycznym działaniu
  4. Etapy pracy:
   • diagnostyczna obserwacja dziecka
   • zapoznanie się z dokumentacją medyczną
   • rozmowa z rodzicem na temat zachowań dziecka
   • określenie celów terapii
   • zaplanowanie i wdrożenie terapii
   • weryfikacja i ewaluacja celów terapeutycznych
   • udział w sporządzaniu IPETów
   • tworzenie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozkładów materiałów w ramach realizacji działań edukacyjnowychowawczych oraz rewalidacyjnych
 5. Zarys programu terapii logopedycznej w OREW
  1. Cel główny: rozwijanie kompetencji komunikacyjnej w zakresie komunikacji werbalnej i alternatywnej, wychowanie językowe
  2. Sfery objęte działaniami terapeutycznymi:
   • sfera społeczno-emocjonalna
   • sfera poznawcza
   • sfera motoryczna (usprawnianie motoryki małej)
    Realizacja celów szczegółowych w powiązaniu z potencjalnymi umiejętnościami dziecka
    Cele szczegółowePotencjalne umiejętności dziecka. Dziecko:
    Przywracanie mowy, która się nie wykształciła - rozumie znaczenie przedmiotów i zjawisk ze swojego otoczenia
    - komunikuje się gestem i mimiką
    - poddaje się biernym i czynnym ćwiczeniom artykulacyjnym 
    - podejmuje próby samodzielnej komunikacji
    Wyrównywanie opóźnień mowy - podejmuje komunikację spontaniczną
    - poddaje się ćwiczeniom artykulacyjnym - poszerza swój słownik czynny i bierny
    Likwidowanie przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych , do których zalicza się zarówno pedagogiczne, jak i psychologiczne podłoże zaburzeń mowy - ma lepszą koordynację wzrokowo-ruchowo – słuchową
    - dokonuje klasyfikacji przedmiotów
    na materiale tematycznym
    -wyodrębnia elementy wspólne i różnicujące  na ilustracjach
    - słuchowo rozróżnia znaczenia wyrazów o podobnym brzmieniu
    - ma lepszą pamięć mechaniczną, symultaniczną i sekwencyjną 
    - porządkuje świat od strony lewej do prawej ( w zapisie) 
    Nauka komunikacji pozawerbalnej - posługuje się gestami i mimiką podczas wydawania komunikatu
    - posługuje się komunikatorami
    - pokazuje wyuczone piktogramy
    - stosuje wyuczone gesty Makatona
    Wyrabianie sprawności językowej, budowanie kompetencji językowej - swobodnie uczestniczy w rozmowie
    - inicjuje i kończy kontakt interpersonalny
    - opisuje ilustrację
    - opowiada historię na dowolny temat
    - powtarza zasłyszane zdanie lub frazę z odpowiednią intonacją
    - wypowiada się wyrazami lub zdaniami
    - czyta lub podejmuje takie próby
    - pisze lub podejmuje takie próby 
    - liczy na konkretach
    Usprawnianie toru oddechowego - potrafi więcej wyrazów wypowiedzieć na wydechu
    - podejmuje próby wydłużania swoich wypowiedzi
    - recytuje wiersze
    Dbałość o wyrazistość mowy - ma sprawniejszy aparat artykulacyjny (motorykę ust i języka)
    - połyka ślinę podczas mówienia i jedzenia
    - zamyka i otwiera usta stosownie do sytuacji społecznej i komunikacyjnej (mniej ślini się)
    - sprawniej je
    - właściwie odtwarza brzmienie wywoływanych głosek (najpierw w izolacji, potem sylabach, wyrazach i zdaniach)
    Rozwijanie kompetencji społecznej - inicjuje, podtrzymuje i kończy kontakt
    - używa zwrotów grzecznościowych 
    - wyraża w sposób werbalny swoje emocje
  3. Metody i techniki:
   • systemowa terapia językowa
   • psychostymulacyjna metoda rozwoju mowy i myślenia
   • ćwiczenia artykulacyjne
   • ćwiczenia oddechowofonacyjne
   • uwrażliwianie słuchowe
   • nauka czytania „Kocham czytać” J. Cieszyńskiej
   • metoda 18 struktur wyrazowych
   • piktogramy
   • Makaton
   • komunikatory
   • ćwiczenia grafomotoryczne wg Tymichowej
   • program rozwoju percepcji wzrokowej wg Frostig
   • masaże logopedyczne
  4. Etapy pracy:
   • wywiad z rodzicami
   • zapoznanie się z dokumentacją dziecka
   • przeprowadzenie diagnozy logopedycznej
   • sformułowanie celów terapii
   • realizacja programu terapeutycznego
   • ewaluacja efektów terapii
   • omawianie wyników badań i pracy z rodzicami –instruktaż
   • udzielanie wskazówek wychowawcom do ćwiczeń w zakresie korekcji mowy
   • kierowanie dzieci na badania foniatryczne i ortodontyczne, audiologiczne
 6. Zarys programu terapii psychologicznej w OREW
  1. Cel główny: poprawa funkcjonowania dziecka w zakresie sfery percepcyjno-motorycznej oraz emocjonalno-społecznej. Dostarczanie podopiecznemu doświadczeń dostosowanych do jego możliwości i potrzeb rozwojowych
  2. Realizacja celów szczegółowych w powiązaniu z potencjalnymi umiejętnościami dziecka
   Cele szczegółoweUmiejętności 
   Dziecko:
   Rozwijanie koncentracji - słucha poleceń
   - wydłuża czas pracy podczas wykonywania ćwiczeń
   - spokojnie wysłuchuje czytaną bajkę, opowiadanie
   - spokojnie maluje, rysuje, lepi
   Rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych - dokonuje klasyfikacji przedmiotów
   - dokonuje uogólnień i różnicuje elementy zbioru
   - dokonuje analizy i syntezy na materiale tematycznym
   - buduje wieże z klocków
   - dobiera elementy i figury do kształtu
   - podejmuje ćwiczenia grafomotoryczne
   - zamalowuje kontury obrazków
   - podejmuje próby posługiwania się nożyczkami 
   - ma wypracowany właściwy chwyt do manipulowania przedmiotami
   Prowokowanie dziecka do podjęcia własnej aktywności - rozpoznaje smaki
   - rozpoznaje kolory
   - doświadcza istnienia własnego ciała
   - nawiązuje i kończy kontakt
   - inicjuje zabawę
   Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji - panuje nad negatywnymi przejawami emocji
   - swobodnie wyraża pozytywne uczucia 
   - chętniej poddaje się ćwiczeniom i terapiom
   Rozwijanie empatii - gestem lub słowem okazuje pozytywne uczucia 
   - niesie pomoc innym dzieciom
   Bogacenie zasobu słownictwa - bierze udział w zabawach spontanicznych i kierowanych 
   - słucha bajek
   Nauka komunikacji werbalnej i niewerbalnej - wykorzystuje gesty Makatona
   - stosuje piktogramy 
   - posługuje się komunikatorami
  3. Metody i techniki:
   • stymulacja polisensoryczna kształcenie umiejętności rozpoznawania smaków i zapachów
   • stymulacja systemu dotykowego
   • doskonalenie czucia głębokiego dłoni, różnicującego i powierzchniowego
   • stymulacja poznawcza
   • ćwiczenia w zakresie świadomości ciała
   • stymulacja rozwoju mowy
   • ćwiczenia grafomotoryczne
   • biblioterapia
   • muzykoterapia
   • arteterapia
   • zabawy relaksacyjnoodprężające
   • malowanie 10 palcami
   • kinezjologia edukacyjna
   • Ruch Rozwijający w. Sherbourne
   • metoda Dobrego Startu
  4. Etapy pracy:
   • przeprowadzenie diagnozy psychologicznej
   • kwalifikacja dziecka do grupy terapeutycznej
   • realizowanie programu terapii indywidualnej
   • przeprowadzanie wywiadu klinicznego z rodzicami
   • opracowanie opinii psychologicznej na temat stopnia upośledzenia i potencjalnych możliwości dziecka
   • omówienie wyników badań i terapii z rodzicami i innymi terapeutami
   • ewaluacja programu
 7. Założenia współpracy z rodzicami
  Nawiązując współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) zmierzamy do ujednolicenia oddziaływań rehabilitacyjno-wychowawczych domu i placówki w celu ułatwienia dziecku pokonywania trudności spowodowanych niepełnosprawnością i umożliwienia mu osiągnięcia dostępnego poziomu rozwoju.
  Działania te zmierzają do:
  • uzyskiwania przez dziecko od rodziców informacji o upodobaniach oraz preferowanych przez dziecko formach aktywności
  • dostarczania rodzicom niezbędnej wiedzy oraz uwrażliwienie ich na potrzeby i możliwości dziecka
  • informowania rodziców o stosowanych metodach pracy oraz podejmowanych działaniach rehabilitacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, rewalidacyjnych i opiekuńczych względem dziecka
  • informowania na bieżąco o przebiegu rozwoju dziecka, jego osiągnięciach, podejmowanych próbach, trudnościach i niepowodzeniach
  • wspólnego ustalania z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w Ośrodku i domu
  • wspierania rodziców i poszczególnych członków rodziny w sytuacjach kryzysowych.