Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach zaprasza podmioty uprawnione do badań sprawozdań finansowych do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach za rok obrotowy 2020, 2021 i 2022, którego obowiązek przeprowadzania wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego  (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2148).

ZAMAWIAJĄCY :

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach, 25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, posiadający NIP:  657-18-64-139, REGON: 290460679, KRS: 0000152025

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach za rok obrotowy 2020, 2021 i 2022, którego obowiązek przeprowadzania wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego  (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2148).

WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCY :

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać:

 1. Podmioty określone ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421);
 2. Podmioty, które zawarły umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, definiowanej ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421);
 3. Podmioty posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu badania finansowego, o którym mowa w ustawie z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich. Potwierdzeniem posiadanego doświadczenia jest oświadczenie umocowanego przedstawiciela wykonawcy (firmy audytorskiej).
 4. Kluczowy biegły rewident, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1421) posiada udokumentowane doświadczenie przeprowadzenia przynajmniej trzech (3) badań w okresie 2014-2019 organizacji pożytku publicznego.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU:

Moćko Marcin tel.: 609 373 566

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 1. Za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku do 30 kwietnia 2021 r.
 2. Za rok obrotowy kończący się  dnia 31 grudnia 2021 roku do 29 kwietnia 2022 r.
 3. Za rok obrotowy kończący się  dnia 31 grudnia 2022 roku do 28 kwietnia 2023 r.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY :

 1. Nazwa i adres firmy audytorskiej, forma działalności i nr rejestru, nr wpisu na listę PANA.
 2. Odpis dokumentu potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
 3. Skład zespołu przeprowadzającego badanie – osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta, o którym mowa w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1089 z póź.zm.). Dopuszcza się możliwość zmiany kluczowego biegłego rewidenta.
 4. Cena oferty netto i brutto za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020, 2021, 2022. Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
 5. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy audytorskiej. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy audytorskiej.

MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 15 grudnia 2020 r.;
 2. Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego: ul. Chęcińska 23, 25-020 Kielce, bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty;
 3. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby zamawiającego;
 4. Pisemne oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta badania sprawozdania finansowego PSONI Koło w Kielcach za lata: 2020, 2021 i 2022”;
 5. ferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

KRYTERIA OCENY OFERT.

Kryterium wyboru oferty  -  cena –  100%.

WYNIK POSTĘPOWANIA:

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej PSONI Koło w Kielcach.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANI:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.