Drukuj

Szanowni Państwo!
Członkowie PSONI Koło w Kielcach!

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła PSONI Koło w Kielcach uprzejmie zawiadamia, iż dnia 27 maja 2019 odbędzie się Walne Zebranie Członków PSONI Koło w Kielcach o charakterze sprawozdawczo-wyborczym.

Zebranie obędzie się w siedzibie PSONI Koło w Kielcach przy ul Chęcińskiej 23 o godzinie 16.30.

W przypadku gdy, liczba obecnych członków będzie niższa niż połowa ogólnej liczby członków, drugi termin Walnego Zebrania Członków PSONI Koło w Kielcach odbędzie się o godzinie 16.45.

Prosimy o obecność!

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Uchwalenie regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania zebrania oraz jego ważności (ze względu na liczbę obecnych członków Koła).
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniami finansowymi.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem i przegłosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Informacja o trybie zgłaszania kandydatów do Zarządu i trybie głosowania (Komisja Mandatowo-Skrutacyjna).
 10. Zgłaszanie kandydatów (Komisja Wyborcza).
 11. Wybory Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Elektora.
 12. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.
 14. Ogłoszenie wyników wyborów.
 15. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu.
 16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.
 17. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że sprawozdania:

- merytoryczne
- finansowe
- komisji rewizyjnej

są dostępne do wglądu w siedzibie PSONI Koło w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 23 oraz w Biurze Obsługi Placówek przy ul. Sandomierskiej 126.

Z poważaniem

Zarząd PSONI Koło w Kielcach.