Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

plakat asystent 2024

 

 

 

flaga godlo pl

 

 

Dofinansowanie ze środków

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

DOFINANSOWANIE

456 320,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

468 820,00 zł

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach przystąpiło do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. W związku z powyższym rozpoczynamy nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Usługi asystenta osobistego w ramach projektu będą świadczone na terenie województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego od 1 lutego do 31 grudnia 2024 roku.

Co oferujemy w ramach uczestnictwa w projekcie?

Zakładane cele/efekty

Głównym celem jest udzielenie ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych poprzez usługi asystenckie.

Cel główny będzie realizowany poprzez:

1)wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej – pomoc w codziennej porannej lub wieczornej toalecie, trening mycia rąk i zębów, nauka golenia, korzystania z odpowiednich kosmetyków, nauka systematyczności w zakresie zmiany bielizny, ubrań,ręczników itp., nauka samodzielnego obcinania paznokci i czesania włosów;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie – pomoc i trening w zakresie sprzątania: odkurzania, mycia podłogi za pomocą mopa, wycierania kurzy, mycia okien, zmiany firanek, sprzątania pomieszczeń sanitarnych i kuchni; prania, prasowania i składania ubrań, bezpiecznego i efektywnego korzystania ze środków czystości i środków ochrony osobistej; pomoc w robienie zakupów – wspólne sporządzenie listy zakupów, wybór produktów w

sklepie, dokonanie płatności za zakupy, zapakowanie i przetransportowanie zakupów do domu, pomoc w rozpakowaniu

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania – nauka poruszania się po miejscowości, w której zamieszkuje beneficjent projektu, pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych, nauka korzystania z komunikacji miejskiej lub dostępnych środków transportu, pomoc podczas wsiadania i wysiadania ze środka komunikacji publicznej

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem – nauka i pomoc w obsłudze telefonu, tableta, komputera albo innych sprzętów służących do komunikacji z otoczeniem,asystowanie podczas wyjść np. do kina, teatru, muzeum kawiarni itp., pomoc w załatwianiu spraw urzędowych – wypełnianiu druków i formularzy, asystowanie podczas rozmowy z pracownikiem urzędu, wsparcie osób chcących podjąć aktywność zawodową.

Najbardziej trwałym i skutecznym efektem zaproponowanych działań będzie nabycie umiejętności codziennego funkcjonowania w domu i społeczeństwie przez osoby

z niepełnosprawnością. Wsparcie asystenta osobistego przyczyni się :

- do przygotowania beneficjenta do w miarę samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym, nabycia umiejętności współżycia w grupie

- aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego (kino, teatr, wydarzenia kulturalne, sportowe i inne) na równi z pozostałymi członkami danej zbiorowości. - nabycie umiejętności przestrzegania ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego

- poprawa funkcjonowania i wzmocnienie akceptacji dla swojej niepełnosprawności i związanych z nią ograniczeń

- umożliwienie doświadczania rzeczy i zjawisk dotychczas niedostępnych lub bardzo ograniczonych w swoim zakresie

- poprawa jakość życia osób niepełnosprawnych i ich bezpośredniego otoczenia.

Dzięki przeprowadzonym formom wsparcia zapewnionym w projekcie osoby niepełnosprawne rozwiną funkcję poznawcze, poszerzą umiejętności społeczne. Zwiększy

się ich autonomia, wzrośnie pewność siebie oraz samoocena, poczucie przynależności do społeczności lokalnej. Wzrost akceptacji siebie oraz zrozumienia własnej niepełnosprawności wpłynie to na postrzeganie osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie. Ponadto skuteczna i efektywna rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością wpłynie na ich późniejsze życie. Zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością wpłynie pozytywnie na ich wizerunek oraz przełamywanie stereotypów panujących w społeczeństwie.

Do kogo skierowany jest projekt?

 

1. dzieci do 16. rokużycia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

albo

2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Minimum 70% uczestników stanowić będą osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, tj.:

 1. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 2. dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

- w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

W razie większej liczby zainteresowanych zostanie sporządzona lista rezerwowa. W procesie rekrutacji brane będą pod uwagę indywidualne potrzeby każdej zgłaszającej się osoby. Projekt nie dyskryminuje ze względu na płeć, wykształcenie, wiarę, status społeczny.

W projekcie weźmie udział łącznie 16 kobiet i mężczyzn z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, wśród tej grupy będzie 14 osób dorosłych i 2 dzieci. Ze względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności podział wygląda następująco:

- 10 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi

- 2 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności

-1 osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi

- 1 osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

- 2 dzieci w wieku do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

W tym osoby z trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Co jeszcze warto wiedzieć?

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.

Usługi asystenta będą dostępne przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, przy czym przez tę samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w projekcie?

 

Aby wziąć udział w projekcie, należy przesłać/dostarczyć komplet dokumentów, na który składają się:

 1. KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU”,
 2. KARTA ZAKRESU CZYNNOŚCI
 3. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności / orzeczenia równoważnego
 4. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych: dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, ewentualnie wyrok sądu o ubezwłasnowolnieniu
 5. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO MRiPS
 6. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO PSONI KOŁO W KIELCACH
 7. OŚWIADCZENIE O WSKAZANYM ASYSTENCIE (tylko dla osób, które chcą wyznaczyć osobę, która będzie asystentem osobistym)

Dokumenty prosimy wypełnić starannie, ręcznie lub elektronicznie, podając pełne informacje zgodnie ze stanem faktycznym.

Zgłoszenia należy nadsyłać:

 • w formie cyfrowej – zapisane w formacie PDF i podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

albo:

 • w formie papierowej – podpisane odręcznie – drogą pocztową lub bezpośrednio do biura projektu: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach ul. Chęcińska 23, 25-020 Kielce

Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne, podpisane przez osoby upoważnione.

Wszyscy zgłaszający zostaną powiadomieni o wynikach naboru.

Zakwalifikowanie do zadania odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Na wszelkie pytania związane z tym projektem odpowie Anna Miernik-Borek, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
mrips logo PSOUU wl logo