Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

 

 

Mieszkanie Treningowe 2024

 

 

 

flaga godlo pl

 

Dofinansowanie ze środków

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU RAHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa zadania „Samodzielni w życiu częścią społeczności – wspieranie niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez rehabilitację społeczną w ramach mieszkalnictwa treningowego”

(realizacja zadania w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

DOFINANSOWANIE

459 244,20

(okres 01.04.2024-31.03.2025)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

490 684,20 zł

Celem realizacji projektu jest stworzenie warunków do usamodzielnienia beneficjentów przy minimalnym wsparciu trenerów mieszkalnictwa oraz wzmocnieniu pozycji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez kształtowanie świadomości bycia członkiem społeczności oraz prowadzenie treningów społecznych.

Miejscem realizacji projektu jest Mieszkanie Treningowe, które mieści się na ulicy Sandomierskiej 126 w Kielcach.

Budynek przystosowany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

CHARAKTERYSTYKA BENEFICJENTA

  1. Miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego
  2. Ukończony 16 rok życia
  3. Posiadanie aktualnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z uwagi na: niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, choroby psychiczne, niepełnosprawności sprzężone.

 TURNUS TRENINGOWY

  1. Dwutygodniowe turnusy treningowe prowadzone są w 5-osobowych grupach w Mieszkaniu Treningowym.
    1. Liczba oraz częstotliwość turnusów uzależniona jest od indywidualnych potrzeb uczestników oraz rezultatów, jakie osiągają.
    2. Na początku turnusy wspólnie ustalony jest plan tygodnia, regulamin pobytu, jadłospis na cały tydzień.

 

PFRON nowy

PSOUU wl logo