Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

Członkostwo

Członkostwo w PSONI Koło w Kielcach reguluje Statut PSONI i Regulamin Koła.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • zwyczajnych: mogą być nimi rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z niepełnosprawnością intelektualną posiadające świadomość członkostwa, członkowie rodzin, opiekunowie prawni oraz przyjaciele, a w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra,
  • wspierających: są to osoby fizyczne lub prawne przyczyniające się materialnie do działalności statutowej Stowarzyszenia,
  • honorowych: mogą to być osoby, które mają szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym.
 2. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i po podjęciu przez Zarząd Koła decyzji o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
 3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  • czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
  • zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
  • korzystania z niezbędnych form pomocy prowadzonych przez Stowarzyszenie dla osób z niepełnosprawnonścią intelektualną i ich rodzin.
 4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia  ma obowiązek:
  • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  • lojalnie dbać o dobre imię Stowarzyszenia i przestrzegać zasad etycznych określonych przez Zgromadzenie Elektorów,
  • aktywnie przyczyniać się rozwoju i umacniania Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów m.in. przez podejmowanie zadań służących bezpośrednio realizacji celów Stowarzyszenia,
  • wpłacać regularnie składki członkowskie.
 5. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w razie:
  • zgonu członka,
  • dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie,
  • skreślenia z listy z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku, pomimo pisemnego upomnienia,
  • wykluczenia uchwała Zarządu Koła w przypadku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia,
  • wykluczenia uchwała Zarządu Głównego w przypadku uporczywego, rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia,
  • rozwiązania Koła.