Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

flaga godlo pl

 

 

Dofinansowanie ze środków

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU RAHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa zadania „Samodzielni w życiu częścią społeczności – wspieranie niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez rehabilitację społeczną w ramach mieszkalnictwa treningowego”

(realizacja zadania w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

DOFINANSOWANIE

392 914,90 zł

(okres 01.05.2022-31.03.2023)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

422 334,90 zł

Celem realizacji projektu jest stworzenie warunków do usamodzielnienia beneficjentów przy minimalnym wsparciu trenerów mieszkalnictwa oraz wzmocnieniu pozycji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez kształtowanie świadomości bycia członkiem społeczności oraz prowadzenie treningów społecznych.

Miejscem realizacji projektu jest Mieszkanie Treningowe, które mieści się na ulicy Sandomierskiej 126 w Kielcach.

Budynek przystosowany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

CHARAKTERYSTYKA BENEFICJENTA

  1. Miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego
  2. Ukończony 16 rok życia
  3. Posiadanie aktualnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z uwagi na: upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, choroby psychiczne, niepełnosprawności sprzężone.

 TURNUS TRENINGOWY

  1. Dwutygodniowe turnusy treningowe prowadzone są w 5-osobowych grupach w Mieszkaniu Treningowym.
    1. Liczba oraz częstotliwość turnusów uzależniona jest od indywidualnych potrzeb uczestników oraz rezultatów, jakie osiągają.
    2. Na początku turnusy wspólnie ustalony jest plan tygodnia, regulamin pobytu, jadłospis na cały tydzień.
     
PFRON nowy PSOUU wl logo