Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Dotyczy zamówienia usługi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania/projektu są kwalifikowalne, a zadanie/projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.

Zamawiający:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

ul. Chęcińska 23,

25-020 Kielce

NIP 657-18-64-139

REGON 290460679

KRS 0000152025

telefon: tel. +48 41 361-47-96

adres strony internetowej: www.kielce.psoni.org.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający nie jest płatnikiem VAT i posiada status OPP.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów pn.:

1. "Równe szanse - godne życie" - wyrównywanie szans poprzez rehabilitację i wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”.

Wniosek składany w ramach Konkurs 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” z dnia 24-09-2018 roku.

Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000075/13/D z dnia 14 maja 2019 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 09.04.2020 r. oraz nr 2 z 27-04-2021 roku

Okres realizacji projektu: 2019-04-01 do 2022-03-31

Wartość projektu dla III okresu finansowania od 01.04.2021 do 31.03.2022 – 653801,16 zł

2. „Samodzielni w życiu częścią społeczności - wspieranie niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez rehabilitację społeczną w ramach mieszkalnictwa treningowego”.

Wniosek składany w ramach Konkurs 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” z dnia 24-09-2018 roku.

Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000079/13/D z dnia 14 maja 2019 roku wraz z aneksem nr 1/2020 z dnia 09.04.2020 r. aneksem nr 2 z dnia 09.07.2020 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 27-04-2021.

Okres realizacji projektu: 2019-04-01 do 2022-03-31

Wartość projektu dla II okresu finansowania od 01.04.2021 do 31.03.2022 – 321 190,12 zł

3. "Asystent personalny osoby z niepełnosprawnością intelektualną"

Wniosek składany w ramach Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” z dnia 09-09-2019

Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000092/13/D z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Okres realizacji projektu: 2021-04-01 do 2022-03-31

Wartość projektu – 241 840,40 zł

 

II. Zakres audytu zewnętrznego: 

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub
w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie:

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-aktualnie-realizowane-konkursy/

III. Wymagania dotyczące oferenta

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi audytu zewnętrznego zadań/projektów . Linki do stron internetowych na której znajdują się wytyczne zamieszczono w pkt. II zapytania ofertowego.

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie oświadczenia oferenta

 

IV. Oferta.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

W ofercie winny być podana cena brutto zawierająca całkowite koszty związane z przeprowadzeniem audytu.

 

V. Termin realizacji zamówienia.

Okres realizacji zlecenia: 20 dni od podpisania umowy jednak nie później niż do 22.03.2022 roku.

Wyłoniony Oferent zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty.

 

VI. Warunki Płatności.

Płatność zostanie zrealizowana po wykonaniu i zaakceptowaniu prac przez Zamawiającego przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 

VII. Informacje dodatkowe.

 1. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
 2. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadająca wszystkim wymogom przedstawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie.
 3. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela biuro projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 15.00, Tel +48 41 307-01-17

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, trwale zespolonej w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem, w siedzibie Stowarzyszenia: 25- 020 Kielce ul. Chęcińska 23. Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej podpisami i pieczęcią jako zeskanowany dokument wyłącznie w formancie PDF na adres mailowy. adres poczty elektronicznej jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W obu przypadkach należy zastosować dopisek „Oferta na przeprowadzenie audytu projektu p.n. projektów dofinansowanych z PFRON

Termin składania ofert do dnia 18.02.2022 r. godz. 15.00, decyduje data wpływu do biura zamawiającego dotyczy wersji papierowych
i elektronicznych.

 1. Oferty złożone po terminie składania ofert podanym powyżej nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 3. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od daty otwarcia ofert przez Zamawiającego.
 4. W sprawach związanych z zapytaniem dopuszcza się porozumiewanie drogą: telefoniczną Tel. +48 41 307-01-17 lub mailową.
 5. O wynikach postępowania jego uczestniczy zostaną poinformowani poprzez przesłanie drogą mailową informacji na wskazany przez Oferentów adres, a także poprzez upublicznienie wyniku postępowania ofertowego na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.kielce.psoni.org.pl
 6. W umowie z Wykonawcą Zamawiający zastrzeże karę umowną na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania w wysokości 10% wartości usługi.
 7. Wykonawca ponosi pełne ryzyko w związku z doręczeniem oferty.
 8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty obciążają Wykonawcę.
 9. Zamawiający przewiduje możliwość spotkania z wybranymi wykonawcami w celu uzyskania dodatkowych informacji lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnej weryfikacji ofert,

- unieważnienia procedury ofertowej bez podania przyczyny.

 

VIII. Kryteria oceny ofert:

cena – 100%