Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Wychowankowie OREW jako kibice
Koroniarze w KTI

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż działa już rejestracja internetowa do Ośrodka Wczesnej Interwencji działającego przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach.

Poniższy link przekieruje Państwa do strony logowania.

eRejestracja OWI

A A A

PFRON nowy PSOUU wl logo

Zapytanie ofertowe
z dnia 2019-01-09

dotyczy zamówienia usługi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania/projektu są kwalifikowalne, a zadanie/projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.

Zamawiający:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

ul. Chęcińska 23,

25-020 Kielce

NIP 657-18-64-139

REGON 290460679

KRS 0000152025

telefon: tel. +48 41 361-47-96

adres strony internetowej: www.kielce.psoni.org.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający nie jest płatnikiem VAT i posiada status OPP.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn.:

„Równe szanse – godne życie – rehabilitacja i wsparcie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”

złożonego w ramach konkursu- Kurs na samodzielność (2/2016)

Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/0000063/13/D z dnia 27 kwietnia 2017 roku wraz z aneksem nr 1/2018 z dnia 12.04.2018 r. oraz 2/2018 z dnia 04.12.2018 roku

Okres realizacji projektu: 2017-04-01 do 2019-03-31

Wartość projektu II okres finansowania od 01.04.2018 do 31.03.2019 r: 600.622,24 zł

II. Zakres audytu zewnętrznego: 

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub
w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie:

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/kurs-na-samodzielnosc-k/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadan-projektow-finansowanych-w-czesci-lub-w-calosci-ze-srodkow-pfron-w-ramach-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych/

III. Wymagania dotyczące oferenta

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi audytu zewnętrznego zadań/projektów . Link do strony internetowej na której znajdują się wytyczne zamieszczony w pkt. II zapytania ofertowego.

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie oświadczenia oferenta

IV. Oferta.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

W ofercie winny być podana cena brutto zawierająca całkowite koszty związane z przeprowadzeniem audytu.

V. Termin realizacji zamówienia.

Okres realizacji zlecenia: od 1 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r.

Wyłoniony Oferent zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty.

VI. Warunki Płatności.

Płatność zostanie zrealizowana po wykonaniu i zaakceptowaniu prac przez Zamawiającego przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

VII. Informacje dodatkowe.

 1. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
 2. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadająca wszystkim wymogom przedstawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie.
 3. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela biuro projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 15.00, Tel +48 41 307-01-17

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, trwale zespolonej w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem, w siedzibie Stowarzyszenia: 25- 020 Kielce ul. Chęcińska 23. Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej podpisami i pieczęcią jako zeskanowany dokument wyłącznie w formancie PDF na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W obu przypadkach należy zastosować dopisek „Oferta na przeprowadzenie audytu projektu p.n. „Równe szanse – godne życie – rehabilitacja i wsparcie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”

 1. Termin składania ofert do dnia 25.01.2019 r. godz. 15.00, decyduje data wpływu do biura zamawiającego dotyczy wersji papierowych i elektronicznych.
 2. Oferty złożone po terminie składania ofert podanym powyżej nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 4. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od daty otwarcia ofert przez Zamawiającego.
 5. W sprawach związanych z zapytaniem dopuszcza się porozumiewanie drogą: telefoniczną Tel. +48 41 307-01-17 lub mailową .
 6. O wynikach postępowania jego uczestniczy zostaną poinformowani poprzez przesłanie drogą mailową informacji na wskazany przez Oferentów adres, a także poprzez upublicznienie wyniku postępowania ofertowego na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.kielce.psoni.org.pl
 7. W umowie z Wykonawcą Zamawiający zastrzeże karę umowną na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania w wysokości 10% wartości usługi.
 8. Wykonawca ponosi pełne ryzyko w związku z doręczeniem oferty.
 9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty obciążają Wykonawcę.
 10. Zamawiający przewiduje możliwość spotkania z wybranymi wykonawcami w celu uzyskania dodatkowych informacji lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnej weryfikacji ofert,

- unieważnienia procedury ofertowej bez podania przyczyny.

VIII. Kryteria oceny ofert:

cena – 100%