Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE MIESZKANIA TRENINGOWEGO PSONI KOŁO W KIELCACH W OKRESIE PANDEMII COVID-19 ORAZ W CELU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM KORONAWIRUSEM COVID – 19.

Rozpoczęcie pracy stacjonarnej placówki odbędzie się po jej dostosowaniu do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia.

Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego beneficjent i jego rodzic/opiekun decydując się na udział w turnusie treningowym w Mieszkaniu Treningowym jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące Załącznik nr 1 .

Pracownik Mieszkania Treningowego przed przystąpieniem do pracy na terenie placówki w okresie zaostrzonego reżimu sanitarnego zobowiązany jest do podpisania OŚWIADCZENIA, stanowiącego Załącznik nr 2.

PROCEDURY W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRACY PLACÓWKI

I PROWADZENIA TRENINGÓW

 1. Beneficjent oraz rodzic/opiekun, którego dziecko będzie uczestniczyć w turnusach zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszych procedur (Załącznik nr 3). Niestosowanie się do określonych zasad będzie skutkowało odmową przyjęcia na turnus.
 2. Mieszkanie Treningowe będzie pracować od poniedziałku do piątku.
 3. Liczba beneficjentów na turnusie będzie zgodna z założeniami realizowanego projektu tj. 5 osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 4. Podczas prowadzenia treningów beneficjenci muszą być rozsadzeni w bezpiecznej dla siebie odległości (odstęp min. 2 metry).
 5. Obowiązuje zakaz wchodzenia do pokoju innego uczestnika turnusu.
 6. Należy dbać o zachowanie dystansu społecznego, z uwzględnieniem potrzeb beneficjentów.
 7. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób postronnych (rodziców/opiekunów beneficjentów, znajomych, rodziny kadry, itp.).
 8. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do odbierania telefonów i pozostania w stałym kontakcie z kierownikiem Mieszkania Treningowego i trenerami asystentami.
 9. Każdy beneficjent oraz pracownik przebywający na terenie placówki jest zobowiązany nosić przyłbice/maseczkę oraz rękawiczki. Każdy ma przydzieloną jedną przyłbicę na cały turnus tj. 2 tygodnie. Każdego dnia przyłbice będą dezynfekowane.
 10. W czasie pobytu na Mieszkaniu Treningowym każdy beneficjent będzie uczestniczył w prowadzonych treningach z zachowaniem wszystkim środków ostrożności m.in.:

- podczas wykonywania prac porządkowych beneficjenci będą podzieleni na małe grupy 2-3 osobowe i dla każdej grupy będzie przydzielone inne pomieszczenie do sprzątania. W wyznaczonym miejscu każda osoba będzie pracowała indywidualnie. Będzie ważna częsta wymiana rękawiczek

- podczas przygotowywania posiłków każdy beneficjent ma przydzielone inne zadania, które będzie wykonywał w wyznaczonym miejscu na terenie kuchni i jadalni. Przed rozpoczęciem pracy będzie musiał dokładnie umyć ręce wodą z mydłem oraz założyć nowe rękawiczki

- w celu zrobienia zakupów artykułów spożywczych, do sklepu będzie wychodził trener, na miejscu będzie łączył się przez videorozmowę z beneficjentami, którzy wirtualnie będą dokonywali zakupów

- w czasie zajęć teoretycznych beneficjenci będą mieli swoje materiały dydaktyczne oraz przybory przydzielone na cały turnus, przy stole będą siedzieć w bezpiecznej odległości

- poranna i wieczorna toaleta będzie przebiegała w sposób indywidualny

- podczas treningu sportowego beneficjenci będą ćwiczyć na sprzęcie sportowym, który po każdym użyciu będzie dezynfekowany. Uczestnicy będą trenować indywidualnie. Zawieszamy gry zespołowe

- do odwołania zawieszamy wyjścia do ośrodków kultury, teatru, kina, restauracji, kawiarni itd. Zamówienia posiłków będą realizowanie telefonicznie z dowozem do placówki, po wcześniejszym zapoznaniu się z menu np. na stronie internetowej. Dostawca przywożący do Mieszkania Treningowego posiłki podjeżdża pod wejście do placówki, wyznaczony trener schodzi na dół i odbiera zamówienie. Podczas przekazywania produktów powinna być zachowana odległość nie mniejsza niż 2 metry oraz osoby przekazujące i odbierające towar zabezpieczone muszą być w środki ochrony osobistej. Dostawca nie może wchodzić na teren placówki.

PROCEDURY W ZAKRESIE WARUNKÓW SANITARNYCH

 1. W turnusach nie mogą uczestniczyć beneficjenci oraz kadra MT, którzy objęci są kwarantanną lub nadzorem sanitarnym albo mają objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, duszności, katar, biegunka, wysypka) lub mieli kontakt z osobą zakażoną wirusem COVID-19 w okresie ostatnich 14 dni.
 1. Każdy beneficjent lub rodzic/opiekun ma obowiązek wypełnić ankietę kwalifikacji pod kątem zagrożenia zarażeniem wirusem COVID – 19 rozpoczęciem turnusu treningowego. (Załącznik nr 4)
 2. Wypełnienie ankiety kwalifikacji jest również obowiązkiem każdego pracownika wchodzącego na teren placówki. Każdego kolejnego dnia pracy pracownik jest zobowiązany do wypełnienia ankiety aktualizacyjnej (Załącznik nr 5).
 3. W poniedziałki przed wejściem na teren placówki odbędzie się pomiar temperatury ciała u beneficjenta. Pomiar ten będzie powtarzany dwukrotnie w ciągu dnia i odnotowywany w karcie pomiaru temperatury (Załącznik nr 6). Każdego kolejnego dnia pomiar będzie dokonywany trzykrotnie. Beneficjent lub Rodzic/Opiekun zobowiązani są do złożenia pisemnej zgody na pomiar temperatury (Załącznik nr 7). W przypadku braku zgody beneficjent nie będzie brał udziału w turnusie.
 4. Obowiązkowy pomiar temperatury dotyczy również pracowników i każdej innej osoby wchodzącej na teren placówki.
 5. W przypadku temperatury powyżej 37,3 stopni beneficjent nie zostanie przyjęty na turnus. Dotyczy również pracowników.
 6. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie Mieszkania Treningowego zostają wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki) i zobowiązani są do ich używania podczas pracy.
 7. Przed wejściem na teren placówki obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekowania rąk zgodnie z instrukcją stanowiącą Załącznik nr 8 w wyznaczonych do tego celu punktach.
 8. Na terenie placówki umieszczone są instrukcje prawidłowego mycia rąk – Załącznik nr 9 oraz używania środków ochrony osobistej – Załącznik nr 10 i Załącznik nr 11.
 9. Obowiązuje zakaz przychodzenia na teren placówki w biżuterii na rękach poniżej łokcia (pierścionki, zegarki, bransoletki, itp.), które mogą utrudniać prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk.
 10. Obowiązuje bezwzględny zakaz wykładania przez pracowników osobistych przedmiotów na stoły. półki, blaty oraz używania na terenie placówki telefonów komórkowych.
 11. W godzinach pracy placówki pracownicy korzystają z telefonu tylko w razie pilnych kontaktów z kierownikiem i rodzicami aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.
 12. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia z pokoju przez beneficjentów swoich zabawek oraz zbędnych przedmiotów.
 13. Beneficjenci oraz pracownicy zobligowani są do częstego mycia i dezynfekowania rąk, szczególnie:
  1. po wejściu na teren placówki
  2. po rozpakowaniu
  3. po powrocie ze sklepu
  4. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem
  5. po usunięciu środków ochrony osobistej
 14. Pracownicy placówki zobowiązani są do regularnego czyszczenia i dezynfekowania klamek, poręczy, blatów, krzeseł, biurek, stołów, materiałów dydaktycznych, włączników świateł, urządzeń sanitarnych itp.
 15. Zaleca się prać maseczki bawełniane oraz odzież ochronna w temperaturze 60 stopni C przez 45 min. , po wyschnięciu wyprasować żelazkiem ustawionym na maksymalna temperaturę.
 16. Dezynfekcja środkami o zawartości alkoholu 70° Podobne postepowanie z odzieżą ochronną.
 17. Należy często wietrzyć placówkę, głównie w czasie pobytu beneficjentów na zewnątrz, a w razie potrzeby także w czasie realizacji treningów.
 18. Beneficjenci i pracownicy placówki spożywają posiłki wyłącznie w kuchni. Mogą spożywać posiłki przygotowane wyłącznie na terenie placówki.

Wszystkie akcesoria kuchenne są zdezynfekowane przed użyciem jak i po, jak również umyte i wyparzone w 60 stopniach w zmywarce. W kuchni w Mieszkaniu Treningowym przestrzegane są warunki wymagane przepisami prawa, dotyczące funkcjonowania zbiorowego żywienia oraz stosowane dodatkowe procedury stanowiące Załącznik nr 12.

PROCEDURY W ZAKRESIE STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZARAŻENIA

WIRUSEM COVID – 19.

Instrukcja postępowania w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem u wychowanka:

1. W przypadku zaobserwowania u beneficjenta objawów sugerujących zakażenie koronawirusem tj. temperatura >= 37.3 oC, kaszel, duszności, katar, biegunka, należy niezwłocznie odizolować podejrzaną osobę, w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu (IZOLATKA).

2. Kierownik bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

3. Beneficjent przebywający w izolatce jest pod stałą opieką trenera z zachowaniem środków ostrożności i środków ochrony indywidualnej tj. maseczka na usta i nos, przyłbica, rękawiczki, fartuch ochronny. Podejrzanemu powinna być mierzona temperatura ciała w odstępach 15 minutowych.

4. Trener niezwłocznie powiadamia kierownika, który wdraża stosowne procedury.

5. Następnie należy wykonywać instrukcje podane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i pozostać z podejrzanym o zakażanie do momentu przyjazdu rodzicai odpowiednich służb.

6. Po opuszczeniu przez podejrzanego o zakażenie beneficjenta placówki, należy dokonać dokładnego czyszczenia i dezynfekcji izolatki, pomieszczeń i powierzchni dotykowych.

7. Następnie należy sporządzić listę osób kontaktujących się z osobą podejrzaną o zakażenie i w razie potrzeby przekazać ja odpowiednim służbom sanitarnym.

Instrukcja postępowania w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika:

1. Pracownik powinien zostać w domu w przypadku wystąpienia objawów sugerujących chorobę zakaźną. Następnie powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogorszenia stanu zdrowia z oddziałem zakaźnym lub zadzwonić na numer 999 lub 112.

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i umieścić w izolatce. Następnie niezwłocznie należy powiadomić stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się do ścisłych zaleceń.

3. Po opuszczeniu placówki przez osobę podejrzaną o zakażenie, należy dokonać

dokładnego czyszczenia i dezynfekcji izolatki, pomieszczeń i powierzchni dotykowych.

4. Następnie należy sporządzić listę osób kontaktujących się z osobą podejrzaną o zakażenie i w razie potrzeby przekazać ją odpowiednim służbom sanitarnym.

5. W razie zaobserwowania niepokojących objawów pracownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt kierownikowi placówki, co może skutkować zamknięciem placówki do odwołania

 

 

Załącznik 1 - Oświadczenie - udział w turnusie

Załącznik 2 - Oświadczenie - reżim sanitarny

Załącznik 3 - Procedury sanitarne

Załącznik 4 - Ankieta kwalifikacji

Załącznik 5 - Ankieta aktualizacji

Załącznik 6 - Karta pomiaru temperatury

Załącznik 7 - Zgoda na pomiar temperatury

Załącznik 8 - Dezynfekcja rąk

Załącznik 9 - Instrukcja mycia rąk

Załącznik 10 i 11 - Używanie środków ochrony osobistej

Załącznik 12 - Funkcjonowanie zbiorowego żywienia oraz procedury